Bijzonderheden

 

Vooriaarsvergadering 4 april 2018.

 

Voorzitter Wijbe Wiersma kan deze avond 13 leden en belangstellenden welkom heten. N.a.v. de herdenking van Martin Luther King, die precies 50 jaar geleden werd vermoord, leest Wijbe een gedicht van hem: "We have a dream".

Dan zingen we lied 969 de eerste twee coupletten.

Het verslag van de vorige vergadering wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

Het Jaarverslag wordt eveneens goedgekeurd en voor de secretaresse is er applaus.

Cor bedankt voor het vertrouwen dat hij van de gemeente krijgt. Zijn vrouw Pietie speelt een belangrijke rol op de achtergrond; zij is zijn klankbord.

Het pastorale werk doet hij met plezier en hij gaat graag voor in de diensten. Kopij aanleveren voor de Bron vindt hij erg leuk.

De 18+ groep komt zo nu en dan samen bij Cor en Pietie thuis.

De 20 - 40+ groep bestaat hoofdzakelijk uit Snekers, maar het is Cor die de kar trekt. Hij heeft veel vergaderd met de GAC, dit met het op handen zijnde groot onderhoud van de kerk.

Op het oecumenische vlak in IJist gaan de betrokkenen leuk met elkaar om.

De voorzitter bedankt onze voorganger voor het vele werk en zijn enthousiasme... "It straalt der ôf!".

Door de broeders van de Gebouwen Advies Commissie zijn er fondsen aangeschreven om geld te vragen voor het groot onderhoud van de kerk. Het gewelf en de muren moeten worden opgeknapt; buitenom geschilderd; de goten worden vervangen en het hek wordt opgeknapt.

Het ligt in de bedoeling dat er in mei begonnen wordt. De kerkenraad buigt zich over de vraag waar we gaan kerken als het gebouw niet gebruikt kan worden.

Boekhouder Ykje Wiersma geeft uitleg over de rekening van 2017 en de begroting van 2018. Ook nam ze de diaconieboekhouding voor haar rekening. Beide boekhoudingen zien er perfect uit. De kascommissie is zeer tevreden en Ykje wordt décharge verleend. Applaus is haar deel.

Zr. Tine Rypma - Walinga is aftredend als kerkenraadslid, maar heeft zich herkiesbaar gesteld. De aanwezigen gaan onder luid applaus unaniem akkoord met haar herbenoeming

Er zijn dit jaar twee jubilarissen: br Arnoud Bulthuis is 25 jaar lid en br. Arnold Poortinga dit jaar 50 jaar lid. Door omstandigheden waren beide broeders afwezig; ze krijgen een attentie thuis bezorgd.

De Adventsviering werd de laatste keer gehouden op zondagmorgen om 11.00 uur.

Er kwamen nogal wat geluiden uit de gemeente dat het niet zo sfeervol was en dat men graag terug wil naar de middag om 16.30 uur als het al wat donker wordt. Aldus besloten.

Voorzitter Wijbe Wiersma bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inbreng.

Na het zingen van lied 969 de twee laatste coupletten sluit hij tegen half tien de vergadering en wenst iedereen wel thuis.

 

Alida de Jong - Mulder.

 

 

   

Oproep naar aanleiding van het anti-Islam filmpje van de PVV

 

Vrijheid van geweten en geloof en respect voor andersgelovigen. Deze twee waarden zijn van essentieel belang voor de Nederlandse Doopsgezinde geloofsgemeenschap. Een geloofsgemeenschap die maar al te goed weet uit haar verleden, wat het is om omwille van het geloof vervolgd te worden. Vanuit dat verleden is het te begrijpen dat wij willen zoeken naar een vreedzame en respectvolle manier van met elkaar omgaan in alle facetten van onze maatschappij. De Broederschapsraad (bestuur) van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de overkoepelende Organisatie van Nederlandse Doopsgezinde ge-meenten doet hierbij een oproep aan iedereen in deze samenleving zich te bezinnen op de manier waarop bevolkingsgroepen in onze huidige maat-schappij tegen elkaar worden opgezet. We zijn volledig overtuigd van de waar-de van Vrijheid van Geloof en van Meningsuiting evenals van de scheiding van Kerk en Staat. Het is de Bijbelse roeping en taak van de kerken om zich te laten horen daar waar mensen in de knel komen. Onze boodschap is een boodschap van een wereld waar mensen in vrijheid en met respect en compassie voor elkaar, samenleven.

Het anti-Islam filmpje dat de PVV onlangs uitzond en op het internet heeft gezet is in strijd met alles waarvoor wij als doopsgezinden willen staan. In dit filmpje worden gelovige mensen onder de klanken van dreigende muziek, weggezet als moordenaars, vrouwenhaters, terroristen, dierenmishandelaars en ga zo maar door. De laatste beelden die druipend bloed suggereren dat waar Islam is, bloed vloeit. Dit filmpje impliceert dat deze hele gemeenschap collectief schuld draagt voor terroristische aanslagen en andere confrontaties waarbij religieuze motieven worden gebruikt ter rechtvaardiging.

Als we dit filmpje zien dan tuimelen gevoelens van walging, boosheid en angst over elkaar heen. Hoe moet het voor een moslim voelen als op deze manier datgene waar je vanuit wil leven wordt beschimpt? Laat staan wat het doet met kinderen! Hoe kan je je betrokken voelen in een maatschappij waarin een politieke partij op een dergelijke respectloze en beledigende manier met je omgaan? Waarom ontstaat dergelijk vijands-denken in Nederland, een van de landen met de meeste vrijheid ter wereld? Waarom vindt dit denken voedingsbodem in Europa? Dat er problemen zijn is evident, maar deze manier van benaderen daarvan leidt tot discriminatie, isolatie en verbittering en dat is een voedingsboden voor nieuwe problemen.

Verkiezingspropaganda mag nooit en te nimmer ten koste van bevolkings-groepen gaan. Respect voor de medemens, met alle hebbelijkheden en onheb-belijkheden hoort tot de kern van de Christelijke boodschap. Het onvervreemd-baar recht op meningsuiting neemt de verantwoordelijkheid met zich mee dat het uiten van een mening niet ten koste mag gaan van de waardigheid van de ander. Alleen een maatschappij waar mensen respect hebben voor de ander, welke geloofsovertuiging deze ook aanhangt, kan een maatschappij zijn waar mensen werkelijk in vrijheid leven.

 

Namens de broederschapsraad, H.W. Stenvers,

algemeen secretaris / directeur

                                              

 

Afscheid nemen bestaat niet

 

Afscheid nemen bestaat niet

Ik ga wel weg maar verlaat je niet

M'n lief je moet me geloven, al doet het pijn.

 

Ik wil dat je me los laat

en dat je morgen weer verder gaat

Maar als je eenzaam of bang bent

zal ik er zijn

 

Kom als de wind die je voelt en de regen

Volg wat je doet als het licht van de maan

zoek me in alles dan kom je me tegen

Fluister mijn naam ... en ik kom eraan

 

Zie ... wat onzichtbaar is

Wat je gelooft is waar

Open je ogen maar en

dan zal ik bij je zijn

Alles wat jij moet doen

is mij op mijn woord geloven

 

Afscheid nemen bestaat niet

 

'k kom als de wind die je voelt en de regen!

Volg watje doet als het licht van de maan!

zoek me in alles dan kom je me tegen!

Fluister mijn naam ... en ik kom eraan!

 

Kijk in de lucht, kijk naar de zee!

Waar je ook zult lopen, ja ik loop met je mee!

Iedere stap en ieder moment...

waar je dan ook bent!

 

Wat je ook doet, waar je ook gaat...

wanneer je me nodig hebt...

fluister gewoon mijn naam...

en ik kom eraan!!!

 

Afscheid nemen bestaat niet...!

 

Marco Borsato

 

 

Wist u dat ….

 

……. op Hemelvaartsdag gelovigen eraan herinnerd worden dat Jezus naar de

         hemel ging en dat Hij beloofde Zijn leerlingen niet in de steek te laten?

……. Pinksteren afgeleid is van het Griekse woord 'pentekostè', wat vijftig betekent?

……. Pinksteren altijd 10 dagen na Hemelvaart is en de 50ste dag na Pasen?

……. Pinksteren ontstaan is uit het joodse Wekenfeest (of Sjavoeot)?

……. tijdens het Wekenfeest herdacht wordt dat God de 10 geboden aan Mozes gaf?

……. op de allereerste Pinksterdag de leerlingen van Jezus in een huis zaten en plotseling

……. het geluid hoorden van een enorme windvlaag en dat ze vlammen boven hun hoof-

         den zagen?

……. met het teken van de wind en de vlammen van vuur de leerlingen van Jezus wisten

         dat God hun de Heilige Geest had geschonken?

……. in het Pinksterverhaal verteld wordt dat alle mensen in Jeruzalem elkaar in vreemde

         talen hoorden praten over Gods bijzondere daden?

……. het bijzondere gebeuren op de eerste Pinksterdag gezien wordt als het ontstaan van

          de christelijke kerk?

 

Beelden van de Geest

 

Een hevige wind:

hij laat het stof van de sleur opwaaien.

 

Een zachte bries:

hij kent slechts het eenvoudige en het nietige.

 

Een verre horizon:

hij bevrijdt ons uit de benauwenis van alledag.

 

Een vurig hart:

hij kent geen onverschilligheid of vertwijfeling.

 

Een helder licht:

hij verdrijft de duisternis van het leven.

 

Een aandachtig oor:

hij luistert als geen ander.

 

Een open oog:

Hij ziet alle problemen en kijkt in het hart.

 

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

                         1 Cor. 12:4-6

 
 

We have a dream

 

In deze donkere tijden geloven we meer

dan ooit in de toekomst van de mens.

Wij kunnen niet geloven dat de mens

niet in staat is een betere wereld te scheppen.

 

Wij kunnen niet geloven dat wij als mens

niet meer zijn dan een speelbal

in de handen van het lot

dat wij niet kunnen werken aan de toekomst

 

Wij geloven dat hoe hard de kanonnen bulderen

 

 

hoeveel bommen er ook ontploffen

 

er ooit een stralende morgen komt.

 

 

 Martin Luther King          

 

          

 

 
 
 

 

terug